Σελίδες

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Χρόνια πολλά στούς Σεραφειμάδες.

Ε᾿ξωκκλήσι τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Λέγεται καὶ ἅγιος Τρύ-
φανος μὲ ἀναγραμματισμό. Γιορτάζει τὴν 1 Φεβρουαρίου καὶ στὶς 6
Μαΐου γιὰ τὸν ὅσιο Σεραφείμ. Εἶχε εἰκόνα τοῦ ὁσίου Σεραφείμ τοῦ ἐν
Δομποῦ ἀσκήσαντος ἀρχαιολογικῆς ἀξίας ἀλλὰ χάθηκε. Ὡστόσο τιμοῦνται
αὐτοὶ οἱ δύο ἅγιοι. Ὁ ναὸς κτίστηκε τὸ 1860. Ὁ πρόναος, ποὺ εἶναι σχετικὰ
μεγάλος, ὑπῆρχε. Ἔχει δύο εἰσόδους στὴ βόρεια καὶ νότια πλευρά. Συνήθως
χρησιμοποιεῖται ἡ τῆς βόρειας πλευρᾶς, ὅπου ὑπάρχει καὶ στέγαστρο ἐξω-
τερικά. Στὶς ἴδιες πλευρές, στὴν κατεύθυνση τοῦ κυρίως ναοῦ, ὑπάρχουν
δύο πετρόχτιστες ἀντηρίδες. Οἱ διαστάσεις τοῦ ναοῦ χωρὶς τὴν κόγχη τοῦ
Ἱεροῦ εἶναι: 8,30 μέτρα μῆκος σὺν 5,72 ποὺ ἔχει ὁ πρόναος καὶ 4,34 μέτρα
πλάτος. Τὸ πάχος τοῦ τοίχου εἶναι 74 ἑκατοστά.
Εἰσερχόμενοι στὸν πρόναο κατεβαίνουμε δύο σκαλιά. Τὸ τέμπλο εἶ-
ναι χτιστὸ μὲ δύο πύλες καὶ τοιχογραφημένο. Ἡ εἰκονογράφηση συνεχίζε-
ται λίγο καὶ στοὺς δύο μακροὺς τοίχους τοῦ ναοῦ. Κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῶν
ἁγίων Τρύφωνα καὶ Σεραφεὶμ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: Δαπάνη τῆς ἐκκλησίας
ἐπιτροπεύοντος τοῦ Λουκᾶ Παπακων}αντίνου 1883. Στὰ ἐσωρράχια τῶν τό-
ξων τῶν δύο πυλῶν εἶναι ζωγραφισμένοι σταυροὶ μὲ κλώνους ἐλιᾶς. Στὸ
πάνω μέρος εἶναι ἡ Δέηση μὲ τοὺς 12 ἀποστόλους. Πιὸ πάνω ὑπάρχει ξύλι-
νος σταυρός, λυπηρὰ καὶ δρακόντια. Στὸ Ἱερὸ βρίσκεται ἡ ἁγία Τράπεζα ἐν-
σωματωμένη στὴν κόγχη. Ἔχει ἀριστερά της ἕνα μικρὸ χωνευτήρι. Ἡ ὀρο-
φὴ εἶναι θολωτὴ ἐσωτερικά. Ἐξωτερικὰ σκεπάζεται μὲ δίρριχτη πλάκα, ἡ
ὁποία φέρει κεραμίδια. Ὁ πρόναος σκεπαζόταν μὲ ἐλλενίτ. Σήμερα ἔχει καὶ
αὐτὸς ἴδια πλάκα μὲ κεραμίδια. Ἡ σκεπὴ δὲν εἶναι ἑνιαία μὲ τὸν πρόναο.
Τοῦ κυρίως ναοῦ εἶναι κατὰ 27 ἑκατοστὰ χαμηλότερη ἀπὸ τὴν τοῦ προνάου.
Ἐπίσης ὑπάρχει καὶ στέγαστρο κεραμοσκεπές, τὸ ὁποῖο εἶναι νεώτερη κα-
τασκευή. Στὸν κυρίως ναὸ ὑπάρχει ἕνα μπρούτζινο εἰσοδικό. Στὸν πρόναο
ὑπάρχουν τρία μπρούτζινα μανουάλια. Ἔχουν τρεῖς, δύο καὶ μία ἀντίστοι-
χα σειρὲς κηροπήγια. Ὑπάρχει καὶ ἕνα μανάλι, στὸν τύπο ποὺ μοιάζει μὲ
τρίαινα. Ἐπίσης ὑπάρχει ἕνα παλιὸ καντήλι χωρὶς ἰδιαίτερη ἀξία.
Ἡ καμπάνα τοῦ ναοῦ, ποὺ ἔχει ἄνοιγμα μὲ διάμετρο 27 ἑκατοστά,
φέρει ἐπιγραφές: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ Β. Κ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ/ ΟΔ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ. 24/
ΑΘΗΝΑΙ/ ΔΩΡΕΑ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΞΑΡΑ 1971. Τὸ ἐκκλησάκι «ὁρίζει»
μερικὰ δέντρα, ποὺ εἶναι περιφραγμένα μὲ μάντρα. Eἶναι κυρίως ἐλιές. Δε-
σπόζει ἕνας μεγάλος δέντρος. Ἡ μάντρα ἔχει καὶ μερικὲς μεγάλες πέτρες
(δόμους). Πρόκειται γιὰ ἀρχαιολογικὸ ὑλικὸ προερχόμενο ἀπὸ κοντινὸ ἀρ-
χαῖο ἱερό. Κοντά στὸν ἅγιο Τρύφωνα ὑπάρχει καὶ ἡ δέση τοῦ αὐλακιοῦ τοῦ
κάμπου. Πρόκειται γιὰ τὸ σύστημα ὕδρευσης τῶν χωραφιῶν τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη, ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἡ σημερινὴ μηχανοκαλλιέργεια.

Πηγή.Πόνημα τού Ιερομονάχου π.Λουκά Βακάλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου