Σελίδες

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Από τούς Αγίους Αναργύρους.

Ολες οι εργασίες έγιναν μέ αυστηρή επιστασία τού Γιάννη.

Εφτασε καί η μέρα πού αναδείχτηκε η ανάπλαση τού περιβάλοντος χώρου στούς Αγίους Αναργύρους.
Άν μάς αφήσει ο καιρός , μέχρι τήν ημέρα τής γιορτής, θά είναι έτοιμα καί τά τσιμέντινα τραπέζια.
Οι εργασίες πού βλέπετε καί τά υλικά πού χρειαστήκανε γιά τήν διαμόρφωσητού χώρου, τά προσέφερε ο Παναγιώτης Φινές, όπως επίσης προσέφερε τά υλικά γιά τήν κατασκευή τής Τράπεζας στό προαύλιο τής εκκλησίας.
Από εμάς  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ . 

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Νέα από τό Δαδί.


Από τήν εφημερίδα "ΠΡΩΪΑ" τής 4 - 3-1901.

ΤΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1937. Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΗ πρόσκληση από την Σχολική Εφορεία του Γυμνασίου Αμφικλείας προς το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Πολυδρόσου για την τελετή θεμελίωσης του νέου διδακτηρίου του Γυμνασίου Αμφικλείας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

Η μεταστέγαση του Γυμνασίου στη σημερινή θέση είχε μακρόχρονες περιπέτειες. Τα θεμέλια τέθηκαν το 1937 παρουσία Βασιλιά και Υπουργών και στηρίχτηκε σε διαθήκη 300.000 δρχμ. του Αθανασίου Ευταξία, ισόποσης δωρεάς του Λ. Ευταξία και μικρότερης της οικογένειας Μιλτιάδη Μπάρλα.

Με συνεπίκουρους τους συναδέλφους του καθηγητές και τα ντόπια μέλη της Σχολικής Επιτροπής έπεισε τους Δαδιώτες της Αμερικής, που προσέφεραν 150.000 δρχ. της εποχής. Το ποσόν, όμως, ήταν πολύ μικρό για τόσο μεγάλο έργο. Αποτάθηκε τότε στον Ιωάννη Σταματόπουλο – τότε Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και αργότερα πρώτο πρόεδρο του Συνδέσμου Δαδιωτών της Αθήνας – ο οποίος κατόρθωσε τις χαλεπές εκείνες εποχές να εγκρίνει χαμηλότοκο δάνειο 400.000 δρχ. και αργότερα συμπληρωματικό 300.000 δρχ. για ολοκλήρωση του έργου και την αγορά μικροκτημάτων για τη δημιουργία μεγάλου Γυμναστηρίου.


Ο Πλαγιανάκος κατόρθωσε, επίσης, να κινητοποιήσει – να επιστρατεύσει σχεδόν – πολλούς Δαδιώτες, που προσέφεραν δωρεάν ή με μικρή αμοιβή την εργασία τους. Έτσι ο άκαμπτος αυτός άνθρωπος κατόρθωσε το θαύμα: μέσα σε ενάμιση χρόνο περάτωσε το τεράστιο έργο. Το Δαδί χρωστάει ευγνωμοσύνη στον τολμηρό αυτόν άνθρωπο.

Το παλιό και το νέο Γυμνάσιο του Δαδιού, όπως και το Σχολαρχείο στα παλιότερα χρόνια, αποτέλεσαν και αποτελούν το φωτεινό φάρο όχι μόνο των αποφοίτων, αλλά και ολόκληρης της περιοχής στο πνευματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Άρθρο (απόσπασμα)
του αειμνήστου προέδρου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΕΩΝ (ΔΑΔΙΩΤΩΝ) ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΣΙΩΤΑ 
στην εφημερίδα «ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ» Μάρτιος-Απρίλιος 2004

http://lykeioamfikleias.blogspot.gr

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ. Τιθορέα 18/06/2015 ----------------------------- Αριθ.Πρωτ. :8699 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας- Ελάτειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 <<Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> όπως ισχύει σήμερα 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 3. Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους, Άρθρο 94 Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων & Άρθρο 95 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 4. τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι», 61 «Υποχρεώσεις Δημάρχου – Αντιδημάρχων και Μελών Επιτροπών» του Ν.3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας έχει δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και δέκα τέσσερις (14) Τοπικές Κοινότητες. 6. Την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3.ε. και στ’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/12 (ΦΕΚ 40/29-2-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» σύμφωνα με την οποία σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας δύο (2). 7. Την περίπτωση ΙΙΙ «Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3852/10» της αριθμ. οικ. 532/7-1-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. Α’ 256/31-12-2012)» 8. Την αριθμ. 13770/16-9-2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 9. Την αριθμ. 8446/16-6-2015 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης από το αξίωμα του Αντιδημάχου του κ. Σκλαβούνου Λουκά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαφειά Αθανάσιο του Ευσταθίου με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής από 18-6-2015 έως 28-2-2017 και του μεταβιβάζει Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται: α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 2. Την οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου, 4. Την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του. 5.Την ευθύνη για την κατοχύρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.Αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου Σημειώνεται ότι: Α. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος οφείλει να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος. Να σέβεται και να διασφαλίζει τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνά για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος. Να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου. Να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του και λειτουργίας του Δήμου. Να συνεργάζεται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ των άλλων αντιδημάρχων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Β. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο αναπληρωτής Δημάρχου κ. Βαφειάς Αθανάσιος του Χρήστου Ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκιώνη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαφειάς Αθανάσιος του Χρήστου. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Νά ευχηθούμε στόν Θανάση Βαφειά "Καλή δύναμη".

Δυό λόγια γιά τήν Αγιανάργυρη.

Ε᾿ξωκκλήσι τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Κτίσθηκε τὸ 1835. Γιὰ
πιὸ λόγο; Ἰδοὺ τὸ ἱστορικό. Ὁ παπποὺς τοῦ γερο-Σπύρου Καλημέρη,
ποὺ λεγόταν Σπυρ. Σαγιᾶς πῆγε στὸ βουνὸ γιὰ ξύλα. Κατέβηκε στὴ
Σκοτείνιανη. Ἦπιε νερὸ αὐτὸς καὶ τὰ ζῶα καὶ ἀκούμπησε στὴ βρύση. Τὸν
πῆρε ὁ ὕπνος καὶ βλέπει ὄνειρο. Ἄκουσε φωνὴ ποὺ τοῦ εἶπε νὰ σκάψει στὸ
δέντρο γιὰ νὰ βρεῖ τὴν εἰκόνα τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Νὰ πάρει καὶ τοὺς
συγγενεῖς του Μπακασταμαίους καὶ Σταμοβλασαίους. Ξύπνησε καὶ δὲν
βρῆκε τὰ ζῶα. Πιὸ πέρα ὅμως τὰ βρῆκε σίγουρα. Τὸ εἶπε στοὺς συγγενεῖς
του, οἱ ὁποῖοι τὸν κορόιδεψαν. Δεύτερη φορὰ ξαναβλέπει στὸ σπίτι καὶ τὸν
ρώτησαν ἂν πῆγε στοὺς συγγενεῖς. Αὐτὸς εἶπε: Πῆγα. Τρίτη βραδυὰ οἱ ἅγιοι
πᾶνε στοὺς συγγενεῖς. Τοὺς λένε: Γιατὶ δὲν πᾶτε νὰ σκάψετε; Τότε σηκώνον-
ται καὶ πᾶνε νύχτα στὸν παπποῦ πρὶν τὸ μεσονύχτιο. Τοῦ λένε: Σήκω νὰ
πᾶμε νὰ σκάψουμε. Ὁ παπποὺς τοὺς καθυσήχασε καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα
ἄρχισαν τὸ σκάψιμο. Ἔσκαψαν συνέχεια τρεῖς ἡμέρες. Τὴν τρίτη βρῆκαν
τὴν εἰκόνα καὶ τὴν πῆγαν στὸν ἅγιο Δημήτριο. Στὴ συνέχεια ἔφεραν μα-
στόρους ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ ἔφτιαξαν ἕνα μικρὸ ἐξωκκλήσι. Ἡ εἰκόνα
μπῆκε στὸ ἐξωκκλήσι. Σήμερα δὲν ὑπάρχει.

Ἡ παλιότερη εἰκόνα τῶν ἁγίων εἶναι τοῦ 1908. Φέρει ἐπιγραφή: ΔΑ-
ΕΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝ. Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Ἰουλίου 1η 1908. Εἶναι ζωγρα-
φισμένη σὲ μουσαμᾶ καὶ
βρίσκεται σὲ εἰκονοστάσι
μέσα στὸ ναό, δίπλα ἀπὸ
τὴν εἴσοδο. Πιθανῶς νὰ προ-
έρχεται ἀπὸ τὸ παλιὸ τέμ-
πλο. Ἄλλη εἰκόνα τῶν ἁγίων
εἶναι ζωγραφισμένη σὲ τσίγ-
κο καρφωμένο σὲ ξύλο μὲ
τὴν ἐπιγραφή: Ι. Πιτσος. Ἄλ-
λη ἐπίσης σὲ τσίγκο μὲ τὴν
ἐπιγραφή: Δαπάνη Ἰωάν. Ν. Χρυσικοῦ 1932 Διὰ χειρῶν Εὐλογίου Μόρφη. Μιὰ τέ-
ταρτη φέρει τὴν ἐπιγραφή: ΔΕΗΣΙΣ Κ.Ζ. 1969 Διὰ χειρὸς Ε. Εὐαγγελίδη Λαμία.
Τὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ εἶναι χτιστό. Στὴν ὡραία πύλη φέρει ξύλινα βημόθυρα
καὶ παραπέτασμα μὲ τὸν μέγα Ἀρχιερέα ζωγραφισμένο σὲ μουσαμᾶ καὶ
τὴν ἐπιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ Λ. Κ. ΛΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡ. Ι. ΠΟΛΙΤΟΥ. Δυὸ παλιὲς
εἰκόνες ὑπάρχουν στὸ τέμπλο χωρὶς χρονολογία ζωγραφισμένες σὲ μουσα-
μᾶ. Μία τοῦ Χριστοῦ καὶ μία τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀ-
πὸ νεώτερη στὴν οἰκεία θέση. Φέρουν καὶ οἱ δύο τὴν ἐπιγραφή: Δαπάνη Δ. Λ.
Στυβακτὴ (Σκρίκου.) Στὸ πάνω μέρος τοῦ τέμπλου εἶναι εἰκονογραφημένοι σὲ
μουσαμᾶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι μὲ τὸ Χριστὸ στὴ μέση. Ἡ ἁγία Τράπεζα εἶ-
ναι ὀρθογώνιας διατομῆς καὶ ἔχει διαστάσεις 85×65
ἑκατοστά. Ἄλλα παλιὰ ἀντικείμενα τοῦ ναοῦ εἶναι 1
μανάλι μικρὸ σιδερένιο στριφτὸ ἐξαιρετικῆς τέχνης καὶ
4 μπρούτζινα μανουάλια ἀντικαταστημένα ἀπὸ νεώ-
τερα μὲ ἄμμο. Ἐπίσης ὑπάρχει ἕνα μπρούτζινο εἰσοδι-
κό. Τὸ ἀναλόγιο ἔχει ξύλινο κιγκλίδωμα. Ἀπὸ τοὺς ὁρι-
ζόντιους πεσσοὺς στήριξης τῆς ὀροφῆς κρέμονται πολ-
λὰ καντήλια. Ἐπίσης ἔχει ἠλεκτρικὸ ρεῦμα.
Ὁ ναὸς ποὺ ὑπάρχει σήμερα δὲν εἶναι καὶ καμμι-
ὰ σπουδαία κατασκευή. Ἀπὸ μακριὰ φαίνεται σὰν «κα-
λύβα». Μόνο ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ διαφοροποιεῖ τὸ κτίριο.
Οἱ διαστάσεις του χωρὶς τὴν κόγχη εἶναι 12,54×7,83 μέ-
τρα. Ἡ χάρη ὅμως τῶν ἁγίων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
κατασκευή. Γιορτάζουν τὴν 1 Ἰουλίου. Γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Ἐρχόντου-
σαν ἀπὸ ὅλη τὴ γύρω περιοχὴ καὶ ξενυχτάγανε. Τὸ παζάρι φυσικὰ δὲν ἔλει-πε. Γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχει μέχρι σήμερα τὸ μεγάλο προαύλιο, ποὺ σὲ ἕνα τμῆμά
του εἶναι σκεπαστό. Ἡ σκεπὴ
τοῦ ναοῦ εἶναι καινούρια. Ἡ
καμπάνα φέρει τὶς ἐπιγρα-
φές: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ Β. Κ.
ΚΑΤΣΟΥΡΗ/ ΟΔ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΡ. 24/ ΑΘΗΝΑΙ/ ΔΩΡΕΑ Γ.
ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΣΚΟΥΤΗΝΙΑΝΗ 1953. Ἡ διά-
μετρος τοῦ ἀνοίγματός της
εἶναι 30 ἑκατοστά.Ἔξω ἀπὸ
τὸ προαύλιο ὑπάρχει μιὰ πα-
λιὰ βρύση μὲ χάραγμα 1951
καὶ μιὰ νεώτερη φτιαγμένη
τὸ 1998. Τὸ νερὸ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Σκοτείνιανη. Οἱ παλιοὶ ἐξετάζανε τὴν πε-
ρίπτωση τοῦ νεροῦ. Σὲ ὅλα τὰ ἐξωκκλήσια ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει νερὸ σὲ ἀ-
κτίνα 100 μέτρων. Αὐτὸ εἶχε σχέση καὶ μὲ τὴ Λειτουργία. Πιὸ κάτω
βρίσκεται μιὰ νεώτερη ἐπιγραφὴ σὲ μάρμαρο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΤΗΜΑ ΕΔΩΡΗ-
ΣΕΝ/ Ο Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ/ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ/ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ.
Πρὶν τὸν Πόλεμο ζοῦσε κάποιος καλόγηρος Δαδιώτης ποὺ λεγόταν
Γεννάδιος Αὐγερινὸς (Γκέκας). Εἶχε χωράφια στὴν περιοχὴ καὶ τὰ ἔδωσε
στὸ μοναστήρι τοῦ Δαδιοῦ μὲ συμβόλαιο νὰ μὴν πουληθοῦν. Ἐπίσης θυ-
μοῦνται οἱ παλιότεροι, ὅτι γύρω στὰ 1905 ζοῦσε κοντὰ στὴ Σκοτείνιανη κά-
ποιος ἀόμματος ποὺ τὸν ἔλεγαν Σκουρογιῶργο1. Αὐτὸς ἔψελνε στὶς λει-
τουργίες. Τὰ ἤξερε ἀπ᾿ ἔξω. Δὲν γινόταν τότε ὄρθρος στὰ ἐξωκκλήσια. Αὐτὸ
συνηθίζεται καὶ σήμερα στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἀποτελεῖ μοναστηριακὴ τάξη.
Τὰ γράμματα τῆς Λειτουργίας εἶναι σταθερὰ καὶ μαθαίνονται εὔκολα. Ὁ
Σκουρογιῶργος ἦταν γραμματοδιδάσκαλος καὶ τυφλώθηκε. Πῆγε, καθὼς
λένε, γιὰ ζητιανιὰ στὸ Δραχμάνι καὶ ἀφοῦ τὸν ἄφησε ὁ συνοδός του, ἦρθε μόνος. Τέλος στὴν περιοχή τῆς Σκοτείνιανης βρίσκεται ἀρχαιολογικὸς χῶ-
ρος, ὅπου βρέθηκαν προϊστορικοὶ τάφοι2. Ἐπίσης ὑπάρχει ἡ γνωστὴ πηγὴ
μὲ τὸ παγωμένο νερό


Τά παραπάνω γραφόμενα είναι από τό πόνημα του Ιερ.Λ.Βακάλη ,"ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ".

Δυό τρείς παρατηρήσεις μετά από τίς εργασίες πού έγιναν πέρσι.
1. Ολη η τοιχοποιϊα έγινε από τούς ίδιους μαστόρους καί δέν υπάρχει κάποια προσθήκη στήν κατασκευή, ώστε νά μαρτυρεί ότι έγινε κάποια παρέμβαση αργότερα. Μπορεί η παράδοση νά φέρνει τούς κτήτωρες πιό πίσω..Επίσης η κατασκευή είναι πολλή απλή καί δέν υπάρχουν λαξευμένες πέτρες καί αγκωνάρια, ενώ πρίν σοβατισθεί μέ ασπρόχωμα καί άχυρο ήταν χρωματισμένη στίς πέτρες καί στήν λάσπη από χώμα, πού νά δικαιολογούν Ηπειρώτες μαστόρους. Κατά τήν πρόσφατη ανακαίνιση τής εκκλησίας τό μόνο παλιό πού βρέθηκε ήταν μία λαξευμένη πέτρα.
2.Από "ΟΜΟΛΟΓΟ" τής οικογενείας Δ.Γ.Οικονόμου τό 1775 [2 Μαρτίου 1775], φαίνεται ότι η εκκλησία ήταν κτισμένη τότε. Στό ομόλογο υπογράφει σάν μάρτυρας καί ο Ζωσιμάς Ιερομόναχος πού ήταν τότε ηγούμενος στό μοναστήρι καί είχε φέρει τόν Μαστοροϊωάννη τού Ζαγορίας [από τό Ζαγόρι] γιά νά φτιάξει τήν είσοδο τού καθολικού στό μοναστήρι.  

3.Οι διαστάσεις τής εκκλησίας 12χ8 περίπου είναι πολύ μεγάλες σέ σχέση μέ τά υπόλοιπα εξωκκλήσια.Τούτο μπορεί νά εξηγηθεί από τό γεγονός ότι εκεί υπήρχε παλιά χωριό καί η εκκλησία νά ήταν καθεκυριακάτικη εκκλησία. 


Από τήν απογραφή τού 1506 πού έγινε από τόν σουλτάνο Βαγιαζίτ τόν Β! βλέπουμε ότι τό χωριό "ΠΑΛΑΒΙΤΣΑ" είχε 35 οικογένειες, 6 άγαμους, 2 χήρες καί πλήρωνε 2.529 άσπρα σάν φόρο. Στά χωράφια παρακάτω υπάρχουν ακόμη απομεινάρια σπιτιών[ ομολογία Κώστα Ρεστέμη πού έχει χωράφι ακριβώς κάτω από τήν εκκλησία].

4. Ο μοναχός Γενάδιος , κατά κόσμο Γεώργιος Γκέκας, πέθανε τό 1895[ Δαδιώτες κληρικοί τού π.Διομήδη Παναγιωτόπουλου].

5. Γιά τήν παλιά εικόνα πού αναφέρεται στό πόνημα, αυτή υπάρχει καί μεταφέρεται στούς Αγίους Αναργύρους τήν ημέρα τής γιορτής.
Φέρει ημερομηνία τού 1835.
6. Η βρύση τού 1998 δέν υπήρχε κατά τό 2013 πού έγινε η ανακαίνιση. Κατασκευάστηκε καινούργια μέσα στό προαύλιο.
Η δαπάνη γιά τό δίκτυο από τήν Σκοτείνιανη μέχρι τήν εκκλησία έγινε μέ δαπάνη τού Κώστα Κατσαρού. 
Σήμερα από τό ίδιο δίκτυο πάει νερό καί στό εξωκκλήσι τής Αγίας Ζώνης.


Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Λουκά Σκλαβούνου

Παραίτηση του Αντιδημάρχου του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας κ. Λουκά Σκλαβούνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                   Αμφίκλεια 15/6/2015

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ.: 8402

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ
35002 Αμφίκλεια
ΤΗΛ: 22343-50102
FAX:22340-23496
                                                                                               
                                                                      Προς :      Δήμαρχο Αμφίκλειας- Ελάτειας
                                                κ. Γεώργιο Γώγο
 Αγαπητέ Δήμαρχε,
 
Με την παρούσα επιστολή μου θέλω να σου γνωστοποιήσω την απόφασή   μου να παραιτηθώ από Αντιδήμαρχος του Δήμου μας.
Η απόφασή μου αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε προσωπικούς λόγους.
Καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, θα συνεχίσω από αύριο να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο Δήμο μας από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής μας, αποσκοπώντας όπως έκανα πάντα στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία του Τόπου και της Κοινωνίας.

Με  τιμή
Λουκάς Χρ. Σκλαβούνος 

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Στούς Αγίους Αναργύρους τό 1902.

.

Μία πολύ σπάνια φωτογραφία από τό πανηγύρι πού γινότανε στούς Αγίους Αναργύρους τού 1902.
Η φωτογραφία είναι τής οικογενείας Σεφερλή, καί ευχαριστούμε τόν Γιάννη Σεφερλή πού μάς τήν έδωσε.
Ο Σκουρογιώργος, γνωστός από τό δοκίμιο τού Μήτσου Τσιτσιπή, φωτογραφίζεται ξαπλωμένος....
Οι γυναίκες φορούσαν τά σιγκούνια τους καί οι άντρες φουστανέλες, καμζόλες καί τά φράγκικα. Η σούβλα από τό ψήσιμο τού αρνιού μαρτυρεί τό γλέντι πού γινότανε τότε στά πλατάνια τής Σκοτείνιανης. 

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

Στούς Αγίους Αναργύρους.

Μέσα στίς υποχρεώσεις μας είναι καί η πλήρη ενημέρωσή σας γιά τίς εργασίες πού γίνονται στήν Αγιανάργυρη.


Η δυτική πλευρά. 

Απομένει η διαμόρφωση τού χώρου γιά νά γίνει η κατασκευή τών τσιμέντινων τραπεζιών καί τών υπόλοιπων κατασκευών πού θά χρειάζονται.Εγινε ανακαίνηση τού ηλεκτρικού δίκτυου τής εκκλησίας.

Εδώ πρέπει νά ευχαριστήσουμε τόν Λουκά Μιχαήλ πού αφιέρωσε τόν χρόνο του γίά τίς ηλεκτρικές εργασίες πού ήταν απαραίτητες.


Τοποθετήθηκαν καί δύο πολυέλαιοι γιά φωτισθεί ο εσωτερικός χώρος.

Ενας ψύκτης πήρε τήν θέση του γιά τίς ανάγκες τών επισκεπτών τήν ημέρα τής γιορτής.

Ελπίζουμε σιγά-σιγά νά τελειοποιήσουμε τήν Αγιανάργυρη μέχρι τήν ημέρα τής γιορτής των.Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Οι Άγοι Πάντες.Οι Άγιοι Πάντες ΄θά γιορτασθούν στο ομώνυμο εκκλησάκι [Μετόχι της Ιεράς Μονής Δαδίου] στην Αμφίκλεια στις 6-6-2015 και με την πρακτική του να γιορτάζονται τα ξωκκλήσια που η γιορτή τους συμπίπτει με Κυριακή, το αμέσως προηγούμενο Σάββατο.

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Γιορτή παιδικού ποδοσφαίρου στην Αμφίκλεια.

Γιορτή παιδικού ποδοσφαίρου στην Αμφίκλεια.
Σε αγώνα για το Πρωτάθλημα Προπαίδων ΕΠΣ Φθιώτιδας που έγινε στην Αμφίκλεια την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής, ο Διόνυσος Αμφίκλειας
μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι επεκράτησε της αντίστοιχης ομάδας της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Λοκρίδας με σκορ 6 – 4.
Πηγή   Dionisos Amfiklia 

Τής Αγίας Τριάδας.Σήμερα, γιορτή τού Αγίου Πνεύματος, τής Αγίας Τριάδας, η Θεία Λειτουργία έγινε στό παράπλευρο εξωκκλήσι τού Αγίου Κωνσταντίνου. Η εκκλησία τής Αγίας Τριάδας έχει χαρακτηρισθεί ,ως ακατάλληλη, λόγω των ζημιών από τόν τελευταίο σεισμό.

Η Αμφίκλεια της δημιουργίας