Σελίδες

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ. Τιθορέα 18/06/2015 ----------------------------- Αριθ.Πρωτ. :8699 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας- Ελάτειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 <<Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> όπως ισχύει σήμερα 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 3. Τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους, Άρθρο 94 Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων & Άρθρο 95 Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 4. τα άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι», 61 «Υποχρεώσεις Δημάρχου – Αντιδημάρχων και Μελών Επιτροπών» του Ν.3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας έχει δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και δέκα τέσσερις (14) Τοπικές Κοινότητες. 6. Την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3.ε. και στ’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/12 (ΦΕΚ 40/29-2-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» σύμφωνα με την οποία σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας δύο (2). 7. Την περίπτωση ΙΙΙ «Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3852/10» της αριθμ. οικ. 532/7-1-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. Α’ 256/31-12-2012)» 8. Την αριθμ. 13770/16-9-2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 9. Την αριθμ. 8446/16-6-2015 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης από το αξίωμα του Αντιδημάχου του κ. Σκλαβούνου Λουκά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαφειά Αθανάσιο του Ευσταθίου με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής από 18-6-2015 έως 28-2-2017 και του μεταβιβάζει Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται: α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 2. Την οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου, 4. Την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του. 5.Την ευθύνη για την κατοχύρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.Αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου Σημειώνεται ότι: Α. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος οφείλει να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος. Να σέβεται και να διασφαλίζει τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνά για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος. Να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου. Να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του και λειτουργίας του Δήμου. Να συνεργάζεται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ των άλλων αντιδημάρχων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Β. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο αναπληρωτής Δημάρχου κ. Βαφειάς Αθανάσιος του Χρήστου Ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκιώνη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαφειάς Αθανάσιος του Χρήστου. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Νά ευχηθούμε στόν Θανάση Βαφειά "Καλή δύναμη".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου