Σελίδες

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Γιορτάζει ο Προφήτης Ηλίας

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα 
τελεσθεί Θεία Λειτουργία  στο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στον Παρνασσό.

Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.   

Ε᾿ξωκκλήσι τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Κτίστηκε τὸ 1850. Γιορ-
τάζει στὶς 20 Ἰουλίου. Παλαιότερα πήγαινε πολὺς κόσμος. Ἀνέβαι-
ναν ἀπὸ μονοπάτι ἀπὸ τὸ Πλάι. Σήμερα μόλις φαίνεται ἡ παλιά του
κατεύθυνση καὶ ὄχι σὲ ὅλα τὰ σημεῖα. Ἔχει σχεδὸν κλείσει. Ἄλλωστε ὁ αὐ-
τοκινητόδρομος σήμερα φτάνει μέχρι τὴν πόρτα τοῦ ναοῦ. Ὁ ναὸς, ὅπως
πάντα προτιμάει ὁ προφήτης, βρίσκεται σὲ ὕψωμα (βίγλα). Ἡ θέα εἶναι κα-
ταπληκτικὴ καὶ μεγάλης ἐμβέλειας.
Ὁ ναὸς εἶναι πετρόχτιστος καὶ ἔχει διαστάσεις 7,40×4,98 μέτρα χωρὶς
τὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ. Νότια καὶ δυτικὰ σχηματίζεται θρανίο ἐξωτερικὰ ἐπὶ
τοῦ τοίχου. Ἔτσι μποροῦν νὰ κάθονται οἱ προσκυνητές. Ὑπάρχει καὶ στέγα-
στρο δυτικὰ πρὸ τῆς εἰσόδου. Πρόκειται γιὰ σιδηροκατασκευή, ἡ ὁποία εἶναι
συνέχεια τῆς στέγης. Ἔτσι δίρριχτη στέγη καὶ στέγαστρο σκεπάζονται μὲ
λαμαρίνα στὸ χρῶμα τῶν κεραμιδιῶν. Μόνο ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ φέρει κερα-
μίδια. Παλαιότερα ὅλη ἡ σκεπὴ ἔφερε πλάκες. Στὸ στέγαστρο εἶναι κρεμα-
σμένη καὶ ἡ καμπάνα. Ἔχει ἄνοιγμα μὲ διάμετρο 34,3 ἑκατοστά. Ἡ πόρτα
καὶ τὸ μοναδικὸ παράθυρο τοῦ ναοῦ εἶναι ἐπίσης σιδερένια. Τὸ δάπεδο εἶ-
ναι πλακόστρωτο ἀλλὰ δὲν φαίνεται, γιατὶ εἶναι στρωμένο. Προφυλάσσε-
ται ἔτσι ἀπὸ ρύπους καὶ φθορές. Τὸ πάχος τοῦ τοίχου τοῦ ναοῦ εἶναι 79 ἑκα-
τοστά.
Τὸ τέμπλο εἶναι χτιστὸ μὲ δύο πύλες καὶ ἡ ὀροφὴ θολωτή. Οἱ εἰκόνες
τοῦ τέμπλου δὲν εἶναι ἀξιόλογες. Ὑπάρχει μία μεγάλη σχετικὰ εἰκόνα ποὺ
δὲν ταιριάζει στὴ θέση ποὺ βρίσκεται. Εἶναι μία Δέηση (Παναγία, Χριστός,Πρόδρομος περιστοιχισμένοι μὲ τὰ 4 σύμβολα τῶν εὐαγγελιστῶν) ποὺ φέ-
ρει τὴν ἑξῆς ἐπιγραφή: Δαπάνη Ενοριτῶν Αγίου Δημητρίου. Ἔργον Ευαγγέ-
λου Π. Ζέγκου. Τὸ Ἱερὸ εἶναι εὐρύχωρο καὶ ἡ ἁγία Τράπεζα ἐνσωματωμένη
στὴν κόγχη. Στὸν κυρίως ναὸ ὑπάρχει ἕνα μεγάλο προσκυνητάρι μὲ ἐπι-
γραφή: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Μ. ΒΑΧΛΙΩΤΟΥ. Ἡ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ποὺ ὑπάρ-
χει σ᾿ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀξιόλογη, φέρει ὅμως ἐπιγραφή: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Μ. ΒΑΧΛΙΩΤΟΥ 1959. Ἄλλη μία εἰκόνα τοῦ προφήτη βρίσκεται σὲ μικρὸ προ-
σκυνητάρι. Εἶναι τοῦ 1946 μὲ ζωγράφο τὸν Γ. Σπανό. Τὸ ἐξωκκλήσι διαθέτει
τρία μπρούτζινα μανουάλια μὲ τρεῖς, δύο καὶ μία ἀντίστοιχα σειρὲς κηρο-
πήγια. Ἔχουν ὅμως ἀποσυρθεῖ στὸ Ἱερό. Νέα ἀκαλαίσθητα προϊόντα ἔκα-
ναν τὴν ἐμφάνισή τους. Μεγάλο μανουάλι μὲ ἄμμο καὶ βάση μὲ ὑποδοχὲς
γιὰ μεγάλες καὶ χοντρὲς λαμπάδες. Ἐντελῶς ἀταίριαστα σὲ τέτοιο χῶρο.
Ὑπάρχει καὶ ἕνα μανάλι στὸν τύπο τῆς τρίαινας. Τέλος δύο μικρὰ δεντρά-
κια περιστοιχίζουν τὸ ναό. Τὸ μέρος πιάνει πολὺ ἀέρα. Κοντινότερη πηγὴ
γιὰ νερὸ εἶναι πιὸ κάτω ἡ πηγὴ τοῦ Κατούρη. Ὑπάρχει ὅμως βρύση καὶ
στοὺς ἁγίους Πάντες. Τὸ νερὸ αὐτῆς τῆς κρήνης προέρχεται ἀπὸ ψηλότερες
περιοχὲς τοῦ Παρνασσοῦ (Μπογντάν). Πρόκειται γιὰ ἐξωκκλήσι ποὺ ἀνα-
στηλώθηκε τελευταῖα ἀπὸ τὰ ἐρείπιά του. Βρίσκεται λίγο πιὸ κάτω στὴν
ἴδια τοποθεσία.
7 Ἀπριλίου 2008
Από τό πόνημα τού Ιερ.Λ.Βακάλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου