Σελίδες

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Παρακαλούμε για την δημοσίευση και προώθηση σε κάθε ενδιαφερόμενο του συνημμένου εγγράφου.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κουτρούμπας

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Π.Δ. 1084/1981)

Σίνα & Δαφνομήλη 1Α Τ.Κ. 106 80 Ἀθήνα
τηλ. 210 3605850, τηλ. καί φάξ. 210 3637783
ἱστοσελίδα :
www.roumeli.orge-mail: roumeli@otenet.gr

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου 641                                    Ἀθήνα, 3 Μαρτίου 2015

                                            ΠΡΟΣ
          Τίς Δημόσιες Ἐκκλησιαστικές, Ἐκπαιδευτικές, Πολιτικές
         καί Δημοτικές Ἀρχές καί τούς Πολιτιστικούς καί λοιπούς
         Συλλόγους τῆς Ρούμελης καθώς καί σέ ὅλους τούς
         ἐπιστήμονες καί ἐρευνητές.

            Τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν (Π.Κ.Ρ.) πρός πραγμάτωση τοῦ κύριου κατά τή γνώμη μας σκοποῦ του, πού εἶναι ἡ ἔρευνα, διάσωση καί προβολή τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρούμελης καί ἡ βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων της, προσκαλεῖ καί παρακαλεῖ ὅλες τίς Ἀρχές, τούς ἐπιστήμονες καί τούς πνευματικούς ἀνθρώπους τῆς Ρούμελης νά λάβουν μέρος καί νά βοηθήσουν τήν προσπάθεια γιά τήν ἔρευνα καί συλλογή ἐθνογραφικοῦ - λαογραφικοῦ καί ἱστορικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τή Στερεά Ἑλλάδα (Ρούμελη).
            Ἡ προσπάθεια αὐτή ἀποσκοπεῖ στήν ἔρευνα, καταγραφή, συγκέντρωση, μελέτη καί διαφύλαξη τῆς ἱστορίας μας, τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς περιοχῆς μας, τοῦ λαογραφικοῦ - ἐθνογραφικοῦ μας ὑλικοῦ, τῆς πολυτιμότατης αὐτῆς ὕλης, τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς, πού ἀποτελεῖ καί τήν ταυτότητά μας.
            Εἶναι ζωτική ἀνάγκη, προκειμένου νά μή λησμονηθῆ καί χαθῆ μαζί μέ τή φυσική φθορά τῶν φορέων του, νά ἀνευρεθῆ, καταγραφῆ καί τελικά νά ταξινομηθῆ καί ἀρχειοθετηθῆ τό πολύτιμο αὐτό ὑλικό, γιά νά παραδοθῆ στήν ἐπιστημονική μελέτη καί στίς ἑπόμενες γενεές. Ἔτσι θά δημιουργηθῆ στό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν ἕνα σπουδαῖο Ἀρχεῖο καί σύν τῷ χρόνῳ καί  Λαογραφικό Μουσεῖο, ὅπου ἐρευνητές καί ἐπιστήμονες ἀπό ὅλον τόν κόσμο θά μποροῦν νά μελετοῦν τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῆς Ρούμελης καί τά ἀποθησαυρισμένα ἐκεῖ στοιχεῖα, τά ὁποῖα θά ἀποτελοῦν μαρτυρία τῆς συνέχειας τοῦ βίου μας, τῆς ἱστορικῆς πορείας καί τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας.
            Τό ὑλικό τῆς ἔρευνας μπορεῖ νά ἀναφέρεται σέ ὅλο τό φάσμα καί ὅλες τίς μορφές τοῦ ὑλικοῦ, τοῦ κοινωνικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ βίου καί πολιτισμοῦ τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς μας (ἤθη, ἔθιμα, λατρεία, πίστεις καί δοξασίες, διηγήσεις, τραγούδια, μουσική τέχνη, ἑορτές, τροφές, σκεύη, ἐργαλεῖα, ἐπαγγέλματα, τοπική ἱστορία κλπ).
            Οἱ καταρτιζόμενες συλλογές, ὅπως καί τά λαογραφικά μουσειακά ἀντικείμενα καί οἱ ἐνδυμασίες θά καταγράφωνται στό Π.Κ.Ρ. μέ τά ὀνόματα τῶν συλλογέων καί θά ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καί μελέτης γιά τίς ἐπερχόμενες γενεές. Οἱ καλύτερες συλλογές θά βραβεύωνται στόν μόνιμο διαγωνισμό, πού ἔχει προκηρύξει ἀπό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν, τά δέ βραβεῖα θά ἀπονέμωνται στήν ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ Κέντρου.
            Γιά τήν διευκόλυνση καί τήν καλύτερη διεξαγωγή τῆς ἔρευνας τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν ἔχει ἐκδώσει ἐφέτος τόν συνημμένο Ὁδοδείκτη γιά τήν ἔρευνα καί συλλογή ἐθνογραφικοῦ - λαογραφικοῦ ὑλικοῦ (ἐπιτόπια ἔρευνα),  τόν ὁποῖο μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐρευνητές νά τόν προμηθεύωνται ἀπό τή Γραμματεία τοῦ Π.Κ.Ρ.
            Ἐπειδή ἡ ἐργασία αὐτή εἶναι ζωτικῆς σημασίας καί ἐπιτακτικῆς ἀνάγκης γιά τήν ἔρευνα καί διάσωση τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρούμελης, πού παραμένουν μέχρι σήμερα κυριολεκτικῶς στά ἄγραφα μέ κίνδυνο νά λησμονηθοῦν καί νά χαθοῦν, παρακαλοῦμε θερμά νά ἐνημερώσετε μέ ἐγκύκλιό σας γιά τήν προσπάθεια αὐτή τίς ὑπηρεσίες καί τούς ἐπιστήμονες πού ἐποπτεύετε καί νά συνδράμετε μέ ὅποιον πρόσφορο τρόπο μπορεῖτε τό ἐπιστημονικό αὐτό ἐγχείρημα γιά τή συγκρότηση στό Π.Κ.Ρ. ἑνός Ἐπιστημονικοῦ Ἀρχείου, τοῦ ὁποίου στερεῖται ἡ Ρούμελη καί τό ὁποῖο θά εἶναι τό μοναδικό στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί διεθνῶς γιά τή μελέτη τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ

Τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν προκηρύσσει μόνιμο διαγωνισμό γιά τήν καταγραφή καί διάσωση τῆς ἱστορίας καί τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρούμελης καί καλεῖ ὅλους τούς ἐνδιαφερόμενους νά καταγράψουν μέ ἐπιτόπια ἔρευνα τῆς περιοχῆς τους ἤ ἄλλων περιοχῶν τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος τά σχετικά στοιχεῖα (π.χ. λαϊκό ἑορτολόγιο, ἔθιμα γάμου, γέννησης, βάπτισης, θανάτου, λαϊκή ἰατρική, κατοικία, γεωργία, ποιμενική ζωή, παροιμίες, τραγούδια κλπ.), μέ ἀκρίβεια καί σαφήνεια καί, ὅπου εἶναι δυνατόν, νά τά συνοδεύουν μέ σχέδια καί φωτογραφίες.
Οἱ συλλογεῖς (φοιτητές, δάσκαλοι, κληρικοί, καθηγητές κλπ.) θά ὑποβάλλουν τίς συλλογές (πρωτότυπες χειρόγραφες ἐργασίες) στό Π.Κ.Ρ., ὅπου αὐτές θά ἀξιολογοῦνται ἀπό ἐπιστημονική ἐπιτροπή καί θά ἐντάσσωνται στό χειρόγραφο Ἀρχεῖο τοῦ Κέντρου. Στούς συντάκτες τῶν καλλίτερων συλλογῶν θά ἀπονέμωνται βραβεῖα καί ἔπαινοι, πού θά συνοδεύωνται ἀπό χρηματικό ποσό, ἀνάλογο μέ τίς οἰκονομικές δυνατότητες τοῦ Ἱδρύματος, κατά τήν ἐτήσια Γενική Συνέλευσή του.                                                  Μέ ρουμελιώτικους χαιρετισμούς
                                              Ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Ὁ Πρόεδρος
Δημήτριος Ε. Κουτρούμπας
Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

1 σχόλιο:

  1. Επιτέλους να γίνει μια τέτοια σημαντική αξιόλογη προσπάθεια από όλους μας, και από ιδιώτες και από συλλόγους, φορείς, ώστε να υλοποιηθεί ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ που πιστεύω πως θα αποτελέσει σημείο λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος για τον ερευνητή επιστήμονα αλλά και τον απλό άνθρωπο που θα θέλει να μάθει πως διαιωνίζεται η ιστορία και ο πολιτισμός της ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή