Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Εορτή τών Αγίων Θεοδώρων.

῏Ηταν ἐξωκκλήσι τῆς Παναγίας. Τὸ 1906 δόθηκε στὸ σύλλογο Ἄνω
Καλυβίων. Πανηγυρίζει στὶς 8 ἢ στὶς 17 Φεβρουαρίου. Γινόταν με-
γάλο πανηγύρι. Ἡ παρακάτω μάντρα ἦταν βορὸς (σταῦλος) γιὰ
γελάδια καὶ ἀνῆκε στὴν ἐκκλησία. Ἡ χρήση γινόταν μὲ ἐνοίκιο. Σήμερα εἶ-
ναι πάλι «μάντρα» ἀλλὰ μὲ διαφορετικὴ χρήση. Τὸ κατάστημα ποὺ ὑπῆρχε
στὰ Πάνω Καλύβια ἦταν τοῦ συλλόγου. Δίπλα ὑπῆρχε βρύση καὶ τὸ νερὸ
ἐρχόταν ἀπὸ τὰ Πηγαδούλια. Σήμερα ἔχει διαφοροποιηθεῖ ὁ χῶρος. Tὸ πα-
λιὸ κατάστημα ὅμως, καθὼς καὶ ἡ σκάλα ποὺ ὁδηγεῖ σ᾿ αὐτό, ὑπάρχει ἀλλὰ
εἶναι κλειστὸ καὶ ἀλλιῶς διαμορφωμένο. Ὑπάρχει καὶ τὸ μεγάλο πεῦκο ἐκεῖ
κοντά, γεμᾶτο κουκουνάρια τὴν κατάλληλη ἐποχή.
Ὁ ναὸς εἶναι πετρόχτιστος καὶ ἔχει διαστάσεις χωρὶς τὴν κόγχη τοῦ
Ἱεροῦ 14,25×5,9 μέτρα. Εἶναι περιφραγμένος μὲ πέτρινη μάντρα, πάχους 66
ἑκατοστῶν, ἡ ὁποία διακόπτεται ἀπὸ σιδερένια πόρτα εἰσόδου καὶ τρία σκα-
λιά. Φέρει δίρριχτη στέγη μὲ τσιμεντένια πλάκα, τὴν ὁποία σκεπάζουν κε-
ραμίδια. Τὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ σκεπάζει νεώτερο ξύλινο στέγαστρο μὲ κερα-
μίδια, ἐνῶ δεξιὰ τῆς εἰσόδου εἶναι κρεμασμένη ἡ καμπάνα, ποὺ ἔχει ἄνοιγ-
μα μὲ διάμετρο 39 ἑκατοστά. Γιὰ νὰ μποῦμε μέσα ἀνεβαίνουμε πέντε σκα-
λιά. Τὸ δάπεδο εἶναι στρωμένο μὲ πέτρινες πλάκες, καλυμμένο ὅμως μὲ χα-
λιά. Ἡ πόρτα καὶ τὰ παράθυρα εἶναι σιδερένια. Ὑπάρχει ἐγκατάσταση γιὰ
ἠλεκτρικὸ ρεῦμα. Γιὰ θέρμανση ὑπάρχει μιὰ σόμπα πετρελαίου, ἡ ὁποία
ἀντικατέστησε τὴν παλιὰ ξυλόσομπα. Τὸ τέμπλο εἶναι χτιστὸ μὲ ξύλινη
ἐπένδυση. Ἔχει δύο πύλες. Στὴν κορυφὴ ὁ σταυρὸς μὲ τὰ λυπηρὰ καὶ τοὺς
δράκοντες φαίνεται παλιότερος. Ἴσως προέρχεται ἀπὸ παλιότερο τέμπλο,
ὅπως καὶ τὰ 4 ξύλινα περιστέρια ἐπίσης στὴν κορυφή. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμ-
πλου εἶναι παλιὲς ἐλαιογραφίες σὲ μουσαμᾶ καὶ φέρουν κορνίζα. Ἡ ἁγία
Τράπεζα εἶναι ἐνσωματωμένη στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ.
Ἄλλα ἀντικείμενα τοῦ ναοῦ εἶναι ἕνα μπρούτζινο κηροπήγιο, ἕνα σι-
δερένιο μὲ διάκοσμο καὶ δύο ἐπίσης σιδερένια μὲ ἄμμο. Ὑπάρχει καὶ ἕνα
παλιὸ μπρούτζινο μικρὸ καντήλι, τὸ ὁποῖο εἶναι βγαλμένο καὶ δὲν χρησιμο-
Ηποιεῖται. Ἐπίσης ὑπάρχει μία σειρὰ μὲ στασίδια καὶ ὁ ἀρχιερατικὸς θρόνος.
Τὸ ἀναλόγιο εἶναι σιδερένιο καὶ ἀκαλαίσθητο. Τὰ ὑπόλοιπα ἀντικείμενα
εἶναι νεώτερα. Νεώτερη εἶναι καὶ μιὰ βρύση μὲ ποτίστρα σὲ ἀπόσταση
λίγων μέτρων ἀπὸ τὸ ναό. Ἔγινε ἀπὸ τὸ Δῆμο κυρίως γιὰ τοὺς βοσκοὺς
μετὰ τὸ ἔτος 2000. Tὰ παλιὰ τὰ χρόνια οἱ προσκυνητὲς ἔφερναν καὶ κόλλυ-
βα (βρασμένο σιτάρι) στὴ μνήμη τῶν ἁγίων. Ὡς γνωστὸ ὁ ἅγιος Θεόδωρος
σχετίζεται μὲ τὸ θαῦμα τῶν κολλύβων, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὸ
Σάββατο τῆς Α’ ἑβδομάδος τῆς Μ. Σαρακοστῆς. Εἶναι κινητὴ γιορτή, δὲν
ἔχει σταθερὴ ἡμερομηνία στὸ ἑορτολόγιο. Ἔτσι ἡ συνήθεια ἔχει σχέση μὲ
τὴν παράδοση, τὰ δὲ κόλλυβα δὲν σχετίζονται πάντα μὲ τὴ μνήμη τῶν κε-
κοιμημένων.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τήν Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου θά τελεσθεί Θεία Λειτουργία στό εξωκκλήσι τών Αγίων Θεοδώρων στά πάνω καλύβια.
Εκ τού συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου