Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Αγιοι Ανάργυροι.

Εξωκκλήσι τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Κτίσθηκε τὸ 1835. Γιὰ
πιὸ λόγο; Ἰδοὺ τὸ ἱστορικό. Ὁ παπποὺς τοῦ γερο-Σπύρου Καλημέρη,
ποὺ λεγόταν Σπυρ. Σαγιᾶς πῆγε στὸ βουνὸ γιὰ ξύλα. Κατέβηκε στὴ
Σκοτείνιανη. Ἦπιε νερὸ αὐτὸς καὶ τὰ ζῶα καὶ ἀκούμπησε στὴ βρύση. Τὸν
πῆρε ὁ ὕπνος καὶ βλέπει ὄνειρο. Ἄκουσε φωνὴ ποὺ τοῦ εἶπε νὰ σκάψει στὸ
δέντρο γιὰ νὰ βρεῖ τὴν εἰκόνα τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Νὰ πάρει καὶ τοὺς
συγγενεῖς του Μπακασταμαίους καὶ Σταμοβλασαίους. Ξύπνησε καὶ δὲν
βρῆκε τὰ ζῶα. Πιὸ πέρα ὅμως τὰ βρῆκε σίγουρα. Τὸ εἶπε στοὺς συγγενεῖς
του, οἱ ὁποῖοι τὸν κορόιδεψαν. Δεύτερη φορὰ ξαναβλέπει στὸ σπίτι καὶ τὸν
ρώτησαν ἂν πῆγε στοὺς συγγενεῖς. Αὐτὸς εἶπε: Πῆγα. Τρίτη βραδυὰ οἱ ἅγιοι
πᾶνε στοὺς συγγενεῖς. Τοὺς λένε: Γιατὶ δὲν πᾶτε νὰ σκάψετε; Τότε σηκώνον-
ται καὶ πᾶνε νύχτα στὸν παπποῦ πρὶν τὸ μεσονύχτιο. Τοῦ λένε: Σήκω νὰ
πᾶμε νὰ σκάψουμε. Ὁ παπποὺς τοὺς καθυσήχασε καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα
ἄρχισαν τὸ σκάψιμο. Ἔσκαψαν συνέχεια τρεῖς ἡμέρες. Τὴν τρίτη βρῆκαν
τὴν εἰκόνα καὶ τὴν πῆγαν στὸν ἅγιο Δημήτριο. Στὴ συνέχεια ἔφεραν μα-
στόρους ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ ἔφτιαξαν ἕνα μικρὸ ἐξωκκλήσι. Ἡ εἰκόνα
μπῆκε στὸ ἐξωκκλήσι. Σήμερα δὲν ὑπάρχει.
Ἡ παλιότερη εἰκόνα τῶν ἁγίων εἶναι τοῦ 1908. Φέρει ἐπιγραφή: ΔΑ-
ΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝ. Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Ἰουλίου 1η 1908. Εἶναι ζωγρα-
φισμένη σὲ μουσαμᾶ καὶ
βρίσκεται σὲ εἰκονοστάσι
μέσα στὸ ναό, δίπλα ἀπὸ
τὴν εἴσοδο. Πιθανῶς νὰ προ-
έρχεται ἀπὸ τὸ παλιὸ τέμ-
πλο. Ἄλλη εἰκόνα τῶν ἁγίων
εἶναι ζωγραφισμένη σὲ τσίγ-
κο καρφωμένο σὲ ξύλο μὲ
τὴν ἐπιγραφή: Ι. Πιτσος. Ἄλ-
λη ἐπίσης σὲ τσίγκο μὲ τὴν
ἐπιγραφή: Δαπάνη Ἰωάν. Ν. Χρυσικοῦ 1932 Διὰ χειρῶν Εὐλογίου Μόρφη. Μιὰ τέ-
ταρτη φέρει τὴν ἐπιγραφή: ΔΕΗΣΙΣ Κ.Ζ. 1969 Διὰ χειρὸς Ε. Εὐαγγελίδη Λαμία.
Τὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ εἶναι χτιστό. Στὴν ὡραία πύλη φέρει ξύλινα βημόθυρα
καὶ παραπέτασμα μὲ τὸν μέγα Ἀρχιερέα ζωγραφισμένο σὲ μουσαμᾶ καὶ
τὴν ἐπιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ Λ. Κ. ΛΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΧΑΡ. Ι. ΠΟΛΙΤΟΥ. Δυὸ παλιὲς
εἰκόνες ὑπάρχουν στὸ τέμπλο χωρὶς χρονολογία ζωγραφισμένες σὲ μουσα-
μᾶ. Μία τοῦ Χριστοῦ καὶ μία τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀ-
πὸ νεώτερη στὴν οἰκεία θέση. Φέρουν καὶ οἱ δύο τὴν ἐπιγραφή: Δαπάνη Δ. Λ.
Στυβακτὴ (Σκρίκου.) Στὸ πάνω μέρος τοῦ τέμπλου εἶναι εἰκονογραφημένοι σὲ
μουσαμᾶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι μὲ τὸ Χριστὸ στὴ μέση. Ἡ ἁγία Τράπεζα εἶ-
ναι ὀρθογώνιας διατομῆς καὶ ἔχει διαστάσεις 85×65
ἑκατοστά. Ἄλλα παλιὰ ἀντικείμενα τοῦ ναοῦ εἶναι 1
μανάλι μικρὸ σιδερένιο στριφτὸ ἐξαιρετικῆς τέχνης καὶ
4 μπρούτζινα μανουάλια ἀντικαταστημένα ἀπὸ νεώ-
τερα μὲ ἄμμο. Ἐπίσης ὑπάρχει ἕνα μπρούτζινο εἰσοδι-
κό. Τὸ ἀναλόγιο ἔχει ξύλινο κιγκλίδωμα. Ἀπὸ τοὺς ὁρι-
ζόντιους πεσσοὺς στήριξης τῆς ὀροφῆς κρέμονται πολ-
λὰ καντήλια. Ἐπίσης ἔχει ἠλεκτρικὸ ρεῦμα.
Ὁ ναὸς ποὺ ὑπάρχει σήμερα δὲν εἶναι καὶ καμμι-
ὰ σπουδαία κατασκευή. Ἀπὸ μακριὰ φαίνεται σὰν «κα-
λύβα». Μόνο ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ διαφοροποιεῖ τὸ κτίριο.
Οἱ διαστάσεις του χωρὶς τὴν κόγχη εἶναι 12,54×7,83 μέ-
τρα. Ἡ χάρη ὅμως τῶν ἁγίων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
κατασκευή. Γιορτάζουν τὴν 1 Ἰουλίου. Γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Ἐρχόντου-
σαν ἀπὸ ὅλη τὴ γύρω περιοχὴ καὶ ξενυχτάγανε. Τὸ παζάρι φυσικὰ δὲν ἔλει-
πε. Γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχει μέχρι σήμερα τὸ μεγάλο προαύλιο, ποὺ σὲ ἕνα τμῆμά
του εἶναι σκεπαστό. Ἡ σκεπὴ
τοῦ ναοῦ εἶναι καινούρια. Ἡ
καμπάνα φέρει τὶς ἐπιγρα-
φές: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ Β. Κ.
ΚΑΤΣΟΥΡΗ/ ΟΔ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΡ. 24/ ΑΘΗΝΑΙ/ ΔΩΡΕΑ Γ.
ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΣΚΟΥΤΗΝΙΑΝΗ 1953. Ἡ διά-
μετρος τοῦ ἀνοίγματός της
εἶναι 30 ἑκατοστά.Ἔξω ἀπὸ
τὸ προαύλιο ὑπάρχει μιὰ πα-
λιὰ βρύση μὲ χάραγμα 1951
καὶ μιὰ νεώτερη φτιαγμένη
τὸ 1998. Τὸ νερὸ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Σκοτείνιανη. Οἱ παλιοὶ ἐξετάζανε τὴν πε-
ρίπτωση τοῦ νεροῦ. Σὲ ὅλα τὰ ἐξωκκλήσια ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει νερὸ σὲ ἀ-
κτίνα 100 μέτρων. Αὐτὸ εἶχε σχέση καὶ μὲ τὴ Λειτουργία. Πιὸ κάτω
βρίσκεται μιὰ νεώτερη ἐπιγραφὴ σὲ μάρμαρο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΤΗΜΑ ΕΔΩΡΗ-
ΣΕΝ/ Ο Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ/ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ/ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ.
Πρὶν τὸν Πόλεμο ζοῦσε κάποιος καλόγηρος Δαδιώτης ποὺ λεγόταν
Γεννάδιος Αὐγερινὸς (Γκέκας). Εἶχε χωράφια στὴν περιοχὴ καὶ τὰ ἔδωσε
στὸ μοναστήρι τοῦ Δαδιοῦ μὲ συμβόλαιο νὰ μὴν πουληθοῦν. Ἐπίσης θυ-
μοῦνται οἱ παλιότεροι, ὅτι γύρω στὰ 1905 ζοῦσε κοντὰ στὴ Σκοτείνιανη κά-
ποιος ἀόμματος ποὺ τὸν ἔλεγαν Σκουρογιῶργο1. Αὐτὸς ἔψελνε στὶς λει-
τουργίες. Τὰ ἤξερε ἀπ᾿ ἔξω. Δὲν γινόταν τότε ὄρθρος στὰ ἐξωκκλήσια. Αὐτὸ
συνηθίζεται καὶ σήμερα στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἀποτελεῖ μοναστηριακὴ τάξη.
Τὰ γράμματα τῆς Λειτουργίας εἶναι σταθερὰ καὶ μαθαίνονται εὔκολα. Ὁ
Σκουρογιῶργος ἦταν γραμματοδιδάσκαλος καὶ τυφλώθηκε. Πῆγε, καθὼς
λένε, γιὰ ζητιανιὰ στὸ Δραχμάνι καὶ ἀφοῦ τὸν ἄφησε ὁ συνοδός του, ἦρθε
μόνος. Τέλος στὴν περιοχή τῆς Σκοτείνιανης βρίσκεται ἀρχαιολογικὸς χῶ-
ρος, ὅπου βρέθηκαν προϊστορικοὶ τάφοι. Ἐπίσης ὑπάρχει ἡ γνωστὴ πηγὴ
μὲ τὸ παγωμένο νερό.

Από τό πόνημα τού Ιερομονάχου Λ.Βακάλη.

Εορτή των Αγίων Αναργύρων.

Εορτή των Αγίων Αναργύρων.
Την 1η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αναργύρων, και θα εορτάσουμε τους Αγίους Αναργύρους στην Σκοτείνιανη.


 Παραμονή,ημέρα Πέμπτη, στις 7.30 το απόγευμα  θα τελεσθεί ο Εσπερινός  με Αρτοκλασία.
Επίσης το βράδυ της Πέμπτης ,στις 9.30, θα τελεσθεί  Ιερά Παράκλησις.


Ανήμερα της εορτής το πρωϊ στις 7.30 θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία και Αγιασμό.

Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος στό Δαδί.

Από τήν επίσκεψη τού Διαδόχου Κωνσταντίνου τό 1960.
Αρχείο τού Δ.Κ.Σ.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι


Το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αμφίκλειας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το έργο "ΠΛΟΥΤΟΣ" του παππού Αριστοφάνη το Σάββατο 25 Ιουνίου και ώρα 20:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας.  Μια παράσταση από τους μικρούς μας ηθοποιούς σε επιμέλεια και σκηνοθεσία της Βίκυς Κουκουτσίδη. 

Εορτή τών Αγίων Πάντων.Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Αποτελέσματα εκλογών τού Λαογραφικού Συλλόγου.Κατανομή αξιωμάτων

POSTED ON ΙΟΥΝΙΟΣ 21, 2016
Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 21:00 με φροντίδα και σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου, συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος : Γιαλούρη – Κούσουλα Ελένη
Αντιπρόεδρος : Τσιρνόβα – Κουγιάτσου Πετρούλα
Γραμματέας : Στιβακτή Λελούδα
Ταμίας : Τσαπρούνης Δημήτριος του Ηλία
Έφορος υλικού : Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη
Μέλη : Κόλλιας Βασίλειος & Τσαπρούνη Παγώνα

Γιά τά 100 χρόνια τού Δημοτικού Σχολείου.

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ: Εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου - Η ιστορία του Σχολείου μας


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 15.06.2016 στην Αμφίκλεια, εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, όπως και παρουσίαση του «Μουσείου Σχολικής Ζωής.».....

Η καλοδουλεμένη, σε όλα τα επίπεδα, εκδήλωση με τίτλο: 1916 – 2016 <Η ιστορία του Σχολείου μας> ήταν αντάξια του ιστορικού, συναισθηματικού και του εκπαιδευτικού φορτίου που κουβαλάει ο χώρος. Παρέστησαν, τίμησαν αλλά και στήριξαν  την εκδήλωση, εκτός από τις τοπικές αρχές, οι πολιτικές και εκπαιδευτικές αρχές της Περιφέρειας και του Νομού.  
Στην διεισδυτική επετειακή βραδιά, η ατμόσφαιρα  φορτίστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά από την παρουσία αλλά και παρέμβαση πολύ παλιών μαθητών και εκπαιδευτικών. Κυριάρχησε η ευχή για νέα 100ετηρίδα.

Δ. Ι. Καλπύρης

Εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας, 15/06/2016

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας,  την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, ώρα 20:30΄,  στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές, ερεύνησαν και κατέγραψαν την ιστορία του και σύντομα  θα τυπωθεί σε βιβλίο  η «αυτοβιογραφία του».
Η εργασία έχει σταλεί σε δύο διαγωνισμούς: Στον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού/ "Το σχολείο μας: Το σχολείο που ζήσαμε Το σχολείο που ονειρευόμαστε" και στο διαγωνισμό που διοργανώνει η Περιφερειακή Δ/νση Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. με θέμα: "Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους"
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι τόσο της Αυτοδιοίκησης όσο και της Εκπαίδευσης, αγαπητοί φίλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πλήθος κόσμου.
Αρχικά παρουσιάστηκε η σημερινή λειτουργία του σχολείου και οι δραστηριότητες των μαθητών. Στη συνέχεια το αρχείο του σχολείου, από το οποίο αντλήθηκαν πληροφορίες για την καταγραφή της ιστορίας του. Μίλησαν για τη σχολική τους ζωή παλιοί μαθητές και δάσκαλοι. Οι μαθητές έδειξαν τα παλιά παιχνίδια και η χορωδία τραγούδησε διαχρονικά σχολικά τραγούδια. Τέλος παρουσιάστηκε το Μουσείο Σχολικής Ζωής, που δημιουργήθηκε σε αίθουσα του σχολείου με τα παλιά αντικείμενα, το εποπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο σχολείο.
Το ταξίδι στο χρόνο προκάλεσε συγκίνηση, τρυφερότητα και χαρά! Οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους μαθητές είναι η καλύτερη ανταμοιβή όλων!
Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία και την αγάπη τους!

Αμφίκλεια, 16/06/2016
Με τιμή και εκτίμηση!
Χουλιάρα- Σιδερά Παναγιώτα
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας