Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Η Αγία Ζώνη.

᾿Εξωκκλήσι ἰδιωτικό. Τὸ ἔκτισε ὁ Λουκᾶς Κουντουριώτης τὸ 1881. Ἦ-
ταν Ἁϊβλασιώτης καὶ εἶχε περιουσία. Εἶχε κορίτσια. Ἔταξε γιὰ ἀρσε-
νικὸ παιδί. Ἔκαμε τὸν Γιῶργο Κουντουριώτη. Ὁ ναὸς σκεπάστηκε μὲ
πλάκα τὸ 1970 μὲ μέριμνα τῶν
Πανουργιᾶ, Ἀνανίκα, Κουντουρι-
ώτη. Στὸ ταβάνι ἦταν κρυμμένα
ἀγγλικὰ στρατιωτικὰ ὑλικά. Σή-
μερα φτιάχτηκε καινούρια σκε-
πή. Ἐπίσης ἔγινε καὶ πλακόστρω-
ση. Οἱ διαστάσεις του ναοῦ χωρὶς
τὴν κόγχη εἶναι 9,85×6 μέτρα. Ὅ-
ταν εἰσέρχεται κανεὶς, κατεβαίνει
δύο σκαλιά. Συνηθιζόταν αὐτό.
Θὰ τὸ δοῦμε καὶ σὲ ἄλλα ἐκκλη-
σάκια. Τὸ τέμπλο εἶναι χτιστὸ μέχρις ὀροφῆς, ἔχει δὲ τρεῖς πύλες. Στὸ Ἱερὸ
ὑπάρχει χωνευτήρι. Μπροστὰ στὴν ἁγία Τράπεζα ὑπῆρχαν χωμένες λίρες
ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες. Ἄλλα ἀντικείμενα εἶναι τρία μπρούτζινα μανουάλια
καὶ ἕνα νεώτερο σιδερένιο μὲ τρεῖς αἰχμηρὲς ὑποδοχές. Ὑπάρχει καὶ ἕνα μὲ
ἄμμο ἐγχώριας κατασκευῆς. Στὴ μέση ὑψώνεται ὁ πολυέλαιος ποὺ ἀποτε-
τελεῖται ἀπὸ πολλὰ κρύσταλλα. Στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ ὑπάρχει τσιμεντέ-
νια τράπεζα μὲ πάγκους. Μεγάλες πουρναριὲς δημιουργοῦν ὡραῖον ἴσκιο.
Νερὸ ἔπαιρνε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀναργύρους, γιατὶ εἶναι κοντά. Στὸ δρόμο ὑ-
πάρχει σήμερα μιὰ νεώτερη βρύση. Ἔγινε τὸ 2001. Κάποιος (Χρ. Φαρδέλας)
ἔφερε νερὸ ἀπὸ τὸ βουνό. Δὲν ἔχει πάντα ἀρκετὸ νερό. Τὸ ἐκκλησάκι γιορ-
τάζει στὶς 2 Ἰουλίου, ἂν καὶ ἡ κατάθεση τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας στὸ
ἑορτολόγιο τιμᾶται στὶς 31 Αὐγούστου. Στὶς 2 Ἰουλίου τιμοῦμε τὴν κατάθε-
ση τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου στὶς Βλαχέρνες.
Παλιὲς εἰκόνες. Ἅγιος Γεώργιος μὲ
ἐπιγραφή: Ἔργον Ἀχιλλίου Κρίθα-
ρη Ἀρχ(ι)μ. Ἐν Πειραιεῖ 1918.
Ἅγιος Νικόλαος μὲ ἐπιγραφή: Ἔρ-
γον Ἀχιλλίου Κρίθαρη Ἀρχμ. 1918.
Καὶ οἱ δύο εἰκόνες εἶναι ζωγραφι-
σμένες σὲ βαρὺ ξύλο πλατύφυλ-
λου εἴδους πάχους 4,5 cm. Δὲν ἔ-
χουν τραβέρσες.
Δέησις μὲ ἐπιγραφή πίσω: Δαδίον
1881. Τὸ ξύλο εἶναι κωνοφόρο καὶ
φέρει τραβέρσες. Πίσω ἔχει ἀσβέστη. Στὴν εἰκόνα αὐτὴ ἔκαναν ἀδελφοποι-
ήσεις.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος μὲ ἐπιγραφή: Δαπάνη Σπύρου Ἰω. Πολιτικοῦ
1905. Εἶναι ζωγραφισμένη σὲ μουσαμᾶ.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι μὲ ἐπιγραφή: Ἐν Δαδίῳ 1856. Μικρῶν διαστάσεων σὲ ξύλο
μὲ τραβέρσες καὶ παλαιὰ καρφιά. Πίσω ἔχει χρῖσμα ἀπὸ ἀσβέστη. Ὅλες οἱ
εἰκόνες ἔχουν ἀρκετὲς φθορές.
Από τό πόνημα τού Ιερομονάχου Λ.Βακάλη,

Οι φωτογραφίες είναι τού Δημήτρη Καλπύρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου